O ISTP


<p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><h2>NA ÚVOD...</h2><p>Vítame vás na <b>bezplatnej internetovej stránke ISTP.sk</b>. Sme radi, že sa chcete dozvedieť viac o projekte, ktorý možno považovať za <b>Internetového Sprievodcu Trhom Práce</b>. Portál ponúka informačno-poradenské nástroje, ktoré pomáhajú ľuďom uplatniť sa na trhu práce a zamestnávateľom nájsť vhodného zamestnanca.&nbsp;</p><h2>PÁR SLOV Z HISTÓRIE...</h2><p></p><p>ISTP funguje už od roku 2003. Dôvodom na jeho vytvorenie bola vysoká nezamestnanosť, čo vyvolávalo potrebu skvalitniť a optimalizovať poradenské a sprostredkovateľské služby úradov PSVR. Na tento účel bol vytvorený bezplatný a verejne dostupný portál, ktorý na jednom mieste umožnil nezamestnaným online prístup na samoobslužnú diagnostiku ich pracovného potenciálu a hľadanie na to nadväzujúcich pracovných miest. Išlo zároveň o výzvu pre zamestnávateľov na verejnú prezentáciu ich požiadaviek a nárokov na pracovnú silu.<br></p><h2>GARANCIA PROJEKTU</h2><p></p><p>Koordinátorom ISTP je <b><a href="http://www.upsvar.sk/" target="_blank">Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny</a></b>. Súvisí to s úlohami vyplývajúcimi z Programového vyhlásenia vlády SR, ale aj ďalších národných a európskych dokumentov. Spomenúť treba aj podporu zo strany Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republikovej únie zamestnávateľov, Konfederácie odborových zväzov SR a Združenia miest a obcí Slovenska, napr. v súvislosti so záväzkami SR vyplývajúcimi z Európskej sociálnej charty a Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o bezplatnom poskytovaní aktuálnych informácií o trhu práce. Správu a vývoj portálu zabezpečuje tím ISTP zo spoločnosti <a href="https://www.trexima.sk/new/" target="_blank">TREXIMA Bratislava</a>.&nbsp;<br></p><h2>PRE KOHO JE PORTÁL ISTP URČENÝ?</h2><p></p><p>Čo môžu používatelia očakávať? Na prvom mieste sú to <b>nezamestnaní</b>, a to uchádzači o zamestnanie a dobrovoľne nezamestnaní, ktorí si hľadajú prácu. Táto skupina používateľov nájde v ISTP jednu z najväčších databáz voľných pracovných miest na Slovensku, databázu kurzov ďalšieho vzdelávania, poradenské nástroje pri voľbe zamestnania, ale aj požiadavky zamestnávateľov na vzdelanie, vedomosti, zručnosti a spôsobilosti súvisiace s vybraným pracovným miestom.<br></p><p>Informácie sú určené tiež <b>žiakom, študentom, ich rodičom a výchovným poradcom</b>. Dozvedia sa, aké vzdelanie je potrebné na výkon jednotlivých zamestnaní, ktoré školy v regiónoch SR také vzdelanie poskytujú a tiež poradenstvo na plánovanie budúcej kariéry.<br></p><p><b>Zamestnanci úradov práce, sociálnych vecí a rodiny </b>získavajú užitočné informácie v procese registrácie klientov, vytvárania ich osobných profilov a sprostredkovania zamestnávateľom s voľnými pracovnými miestami, plánovania odbornej prípravy uchádzačov o zamestnanie a pod.<br></p><p><b>Zamestnávatelia </b>získavajú informácie potrebné pri výkone personálnej práce, zverejňovaní požiadaviek na kvalifikáciu pracovnej sily a voľných pracovných miest, zoznamujú sa so sprístupnenými osobnými profilmi nezamestnaných, komunikujú s nimi atď. ISTP im umožňuje <b>bezplatnú inzerciu pracovných ponúk</b> a prístup do databázy osobných profilov uchádzačov o prácu.<br></p><h2>AKO TREBA ZAČAŤ?</h2><p></p><p>Na domovskej stránke ISTP sa treba zaregistrovať, prihlásiť do systému, vyberať pomocou hlavných nástrojov a ďalších zverejnených pokynov to, čo používateľa zaujíma, vytvoriť si svoje používateľské (osobné) konto, atď.&nbsp;<br></p><h2>KTORÉ HLAVNÉ NÁSTROJE MÁ POUŽÍVATEĽ K DISPOZÍCII A AKO FUNGUJÚ?</h2><p></p><p><a href="https://istp.sk/volne-pracovne-miesta" target="_blank"><b>Voľné pracovné miesta</b></a> hrajú kľúčovú úlohu ako databáza pracovných ponúk vytvorená z podkladov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a od zamestnávateľov, ktorí môžu v ISTP pracovné miesta bezplatne inzerovať. Mimoriadny význam má tento nástroj pre uchádzačov o prácu na vyhľadávanie pracovných miest podľa ich odbornej spôsobilosti.<br>&nbsp;&nbsp;<br>Sekcia <b><a href="https://istp.sk/kurzy" target="_blank">Kurzy</a></b> obsahuje databázu kurzov ďalšieho vzdelávania, prostredníctvom ktorých si možno zvýšiť svoje predpoklady na uplatnenie sa na trhu práce v konkrétnom zamestnaní. <br><br>Prostredníctvom <b><a href="https://istp.sk/pracovny-kompas" target="_blank">Pracovného kompasu</a></b> používatelia, ktorí hľadajú prácu alebo potrebujú poradiť s výberom školy, vyplnia sériu dotazníkov, čím si vytvárajú svoje osobné profily. Tie môžu následne sprístupniť zamestnávateľom hľadajúcim nových zamestnancov. Systém im tiež ponúkne vhodné zamestnania a odporučí oblasti na zlepšenie. <br><br>Štvrtým nástrojom je <b><a href="https://istp.sk/kartoteka-zamestnani" target="_blank">Kartotéka zamestnaní</a></b>, ktorá obsahuje informácie o zamestnaniach, aby používatelia získali prehľad o podmienkach výkonu daného zamestnania. K dispozícii sú aj informácie o hrubých mesačných mzdách jednotlivých zamestnaní.&nbsp;<br></p><h2>AKO SA VYUŽIJÚ OSOBNÉ PROFILY NEZAMESTNANÝCH?</h2><p></p><p>V prípade súhlasu nezamestnaných so sprístupnením osobných profilov sa profily dostanú až k zamestnávateľom s voľnými pracovnými miestami, čím sa umožní párovanie individuálneho potenciálu nezamestnaných s opismi voľných pracovných miest. Finálnou fázou je prepojenie centrálnej databázy osobných profilov všetkých nezamestnaných v evidencii úradov práce, sociálnych vecí a rodiny s požiadavkami zamestnávateľov na pracovné sily, t.j. s opismi voľných pracovných miest.</p><div><h2>MÁTE OTÁZKY K ISTP?</h2></div><div><p>Neváhajte kontaktovať tím ISTP na <b>bezplatnej infolinke 0800 212 800</b> alebo napísať na e-mailovú adresu&nbsp;<a class="linkclass" href="mailto:projekt@istp.sk"><b>projekt@istp.sk</b></a>. Manuály a inštrukcie pre používateľov nájdete na stránke&nbsp;<a class="linkclass" href="http://www.istp.sk/manualy" target="_blank">www.istp.sk/manualy</a>.</p></div>
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie