O nás


<strong>Koordin&aacute;cia:</strong> &Uacute;stredie pr&aacute;ce, soci&aacute;lnych vec&iacute; a rodiny<br /><strong>Realiz&aacute;cia:</strong> &uacute;rady pr&aacute;ce, soci&aacute;lnych vec&iacute; a rodiny<br /><strong>Dod&aacute;vateľ:</strong> TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.<br /><a href="http://www.employment.gov.sk" target="_blank"><br /></a><strong>&Uacute;stredie pr&aacute;ce, soci&aacute;lnych vec&iacute; a rodiny</strong> (ďalej len &bdquo;&Uacute;stredie PSVR&ldquo;) <strong>je org&aacute;nom &scaron;t&aacute;tnej spr&aacute;vy</strong>, zabezpečuj&uacute;cim v&yacute;kon &scaron;t&aacute;tnej spr&aacute;vy v oblastiach soci&aacute;lnych vec&iacute; a služieb zamestnanosti. In&scaron;tit&uacute;cia bola zriaden&aacute; v janu&aacute;ri 2004 z&aacute;konom č. 453/2003 Z.z. o org&aacute;noch &scaron;t&aacute;tnej spr&aacute;vy v oblasti soci&aacute;lnych vec&iacute; a služieb zamestnanosti v znen&iacute; neskor&scaron;&iacute;ch predpisov. &Uacute;stredie riadi, kontroluje, koordinuje a metodicky usmerňuje v&yacute;kon prostredn&iacute;ctvom 46-ich &uacute;radov pr&aacute;ce, soci&aacute;lnych vec&iacute; a rodiny (ďalej len &bdquo;&uacute;rad PSVR&ldquo;).<br /><br />&Uacute;stredie PSVR pln&iacute; voči &uacute;radom PSVR a verejnosti viacero v&yacute;znamn&yacute;ch funkci&iacute;. Jeho &uacute;lohou vo vzťahu k uplatňovaniu <strong>politiky zamestnanosti</strong> je riadiť, metodicky usmerňovať a kontrolovať v&yacute;kon činnost&iacute; &uacute;radov PSVR v oblasti poskytovania služieb zamestnanosti. Okrem činnost&iacute; smeruj&uacute;cich k &uacute;radom PSVR s&uacute; z pohľadu klientov najd&ocirc;ležitej&scaron;&iacute;mi činnosťami napr. vypracov&aacute;vanie a usmerňovanie realiz&aacute;cie celo&scaron;t&aacute;tnych projektov na zlep&scaron;enie situ&aacute;cie na trhu pr&aacute;ce; sprostredkovanie zamestnania pre občanov SR v člensk&yacute;ch &scaron;t&aacute;toch Eur&oacute;pskej &uacute;nie prostredn&iacute;ctvom siete EURES; vyd&aacute;vanie povolen&iacute; na vykon&aacute;vanie činnosti pre sprostredkovateľov za &uacute;hradu, agent&uacute;ram dočasn&eacute;ho zamestn&aacute;vania a podporovan&eacute;ho zamestn&aacute;vania; v r&aacute;mci spr&aacute;vneho konania rozhodovanie o odvolaniach klientov napr. voči (ne)zaradeniu a vyradeniu do/z evidencie uch&aacute;dzačov o zamestnanie, neplneniu povinn&eacute;ho podielu zamestn&aacute;vania občanov so zdravotn&yacute;m postihnut&iacute;m. K d&ocirc;ležit&yacute;m činnostiam patr&iacute; aj informovanie verejnosti o &scaron;tatistick&yacute;ch zisteniach v&yacute;voja na trhu pr&aacute;ce vo vzťahu k nezamestnanosti a aktivit&aacute;ch s&uacute;visiacich s jej zmierňovan&iacute;m.<br /><br /><strong>Viac na</strong> <a href="http://www.upsvar.sk" target="_blank">www.upsvar.sk<br /></a><br /><br /><strong>&Uacute;rady pr&aacute;ce, soci&aacute;lnych vec&iacute; a rodiny s&uacute; org&aacute;nmi &scaron;t&aacute;tnej spr&aacute;vy</strong>, ktor&eacute; vykon&aacute;vaj&uacute; svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti pre klientov, ktor&yacute;mi s&uacute; uch&aacute;dzači a z&aacute;ujemcovia o zamestnanie, &scaron;tudenti a ich rodičia, občania ohrozen&iacute; stratou zamestnania, zamestn&aacute;vatelia, osoby samostatne z&aacute;robkovo činn&eacute;, cudzinci, občania Eur&oacute;pskej &uacute;nie a ich rodinn&iacute; pr&iacute;slu&scaron;n&iacute;ci. Klientom &uacute;radu m&ocirc;že byť totiž každ&aacute; osoba pohybuj&uacute;ca sa na trhu pr&aacute;ce v r&aacute;mci Slovenskej republiky alebo sa na vstup na trh pr&aacute;ce pripravuje. Preto aj činnosť &uacute;radov PSVR je orientovan&aacute; na klientov a činnosti, ktor&eacute; s&uacute;visia so znižovan&iacute;m nezamestnanosti a zvy&scaron;ovan&iacute;m zamestnanosti.<br /><br />Prvoradou činnosťou <strong>služieb zamestnanosti</strong> je sprostredkovanie vhodn&eacute;ho zamestnania uch&aacute;dzačom a z&aacute;ujemcom o zamestnanie, s č&iacute;m s&uacute;vis&iacute; vedenie evidenci&iacute; o uch&aacute;dzačoch a z&aacute;ujemcoch o zamestnanie; o voľn&yacute;ch pracovn&yacute;ch miestach a zamestn&aacute;vateľoch v &uacute;zemnom obvode &uacute;radu PSVR; rozhodovanie o (ne)zaraden&iacute; občana do evidencie uch&aacute;dzačov o zamestnanie a n&aacute;sledne o ich vyraden&iacute; z evidencie uch&aacute;dzačov o zamestnanie v d&ocirc;sledku n&aacute;jdenia zamestnania alebo z d&ocirc;vodu začatia vykon&aacute;vania samostatnej z&aacute;robkovej činnosti.<br /><br />D&ocirc;ležit&uacute; s&uacute;časť činnosti tvor&iacute; poskytovanie inform&aacute;ci&iacute; zamestn&aacute;vateľom o možnostiach, ktor&eacute; im pon&uacute;ka z&aacute;kon o služb&aacute;ch zamestnanosti, o ich pr&aacute;vach a povinnostiach a kontrola dodržiavania t&yacute;chto povinnost&iacute;. Nezastupiteľnou činnosťou je poskytovanie informačno-poradensk&yacute;ch a odborn&yacute;ch poradensk&yacute;ch služieb a realiz&aacute;cia projektov a programov zameran&yacute;ch na zlep&scaron;enie situ&aacute;cie na trhu pr&aacute;ce v regi&oacute;ne.<br /><br /><br /><strong>TREXIMA Bratislava</strong> je &scaron;pecializovan&aacute; <strong>v&yacute;skumno-&scaron;tatistick&aacute; a poradensko-konzultačn&aacute; spoločnosť</strong>, ktor&aacute; už od roku 1992 vyv&iacute;ja a uplatňuje v SR ako aj v jej jednotliv&yacute;ch regi&oacute;noch nov&eacute;, efekt&iacute;vne met&oacute;dy v oblasti modern&yacute;ch a &uacute;spe&scaron;n&yacute;ch &scaron;tatistick&yacute;ch zisťovan&iacute; miezd, zamestnanosti, riadenia ľudsk&yacute;ch zdrojov a komplexnej produktivity. Systematicky vyv&iacute;ja a aplikuje nov&eacute; pr&iacute;stupy, sleduje osvedčen&eacute; zahraničn&eacute; sk&uacute;senosti z v&yacute;skumu monitorovania a progn&oacute;zovania potrieb trhu pr&aacute;ce, v&yacute;voja zamestnanosti, z&aacute;robkov a n&aacute;kladov pr&aacute;ce. Na z&aacute;klade komplexn&eacute;ho poznania jednotliv&yacute;ch aspektov trhu pr&aacute;ce implementuje jedinečn&eacute; know-how v oblasti informačn&yacute;ch syst&eacute;mov zameran&eacute; na uspokojenie informačn&yacute;ch potrieb svojich klientov a pre systematick&eacute; zvy&scaron;ovanie ich &uacute;spe&scaron;nosti v zabezpečovan&iacute; vlastn&yacute;ch &uacute;loh. Cieľom spoločnosti je poskytovať svojim odberateľsk&yacute;m organiz&aacute;ci&aacute;m a v&scaron;etk&yacute;m partnerom komplexn&eacute; a kvalitn&eacute; služby na mieru a na vysokej profesion&aacute;lnej &uacute;rovni.<br /><br />TREXIMA Bratislava je od roku 2002 držiteľom Certifik&aacute;tu syst&eacute;mu manažmentu kvality od renomovanej spoločnosti Lloyd&acute;s Register Quality Assurance podľa noriem ISO 9001:2015 a STN EN ISO 9001:2016. D&ocirc;sledn&aacute; a spr&aacute;vna aplik&aacute;cia n&aacute;ročn&yacute;ch požiadaviek t&yacute;chto noriem n&aacute;m poskytuje dostatočn&uacute; oporu pre dlhodob&yacute; v&yacute;voj, inov&aacute;cie a neust&aacute;le skvalitňovanie dosahovan&yacute;ch v&yacute;sledkov a s&uacute;časne zaručuje dodržiavanie z&aacute;sad k&oacute;dexu Eur&oacute;pskeho &scaron;tatistick&eacute;ho &uacute;radu.<br /><br /><strong>Viac na</strong> <a href="http://www.trexima.sk" target="_blank">www.trexima.sk</a>&nbsp;
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie