Spoznajte tím ISTP


Za oponou každ&eacute;ho internetov&eacute;ho port&aacute;lu s&uacute; vždy ľudia. Monika dnes schvaľuje voľn&eacute; pracovn&eacute; miesta od zamestn&aacute;vateľov, Ivanka telefonuje s použ&iacute;vateľmi, Maťka zase vybavuje e-maily a chatuje s uch&aacute;dzačmi o pr&aacute;cu, Peťo nahadzuje nov&eacute; čl&aacute;nky a vide&aacute;, Pali vym&yacute;&scaron;ľa nov&eacute; funkcie, testuje, Martin a Palino k&oacute;duj&uacute; v jazyku PHP, Braňo sa star&aacute; o datab&aacute;zy, Peťo rie&scaron;i IT z&aacute;ležitosti a Lucia na to v&scaron;etko dohliada. Spoznajte n&aacute;&scaron; t&iacute;m ISTP, ktor&yacute; je tu pre V&aacute;s :)<br /><br /> <h2>LUCIA D&Iacute;TĚTOV&Aacute; &ndash; manaž&eacute;rka &uacute;seku trhu pr&aacute;ce a ľudsk&yacute;ch zdrojov<strong><br /></strong></h2> <img src="https://www.istp.sk/na_stiahnutie/1896Lucia_573.jpg" alt="" width="573" height="430" /><br /> Lucia vy&scaron;tudovala Pedagogick&uacute; fakultu na Univerzite Komensk&eacute;ho v Bratislave. Svoju prax začala na In&scaron;tit&uacute;te vzdel&aacute;vania a psychol&oacute;gie, kde rozbiehala prv&eacute; eur&oacute;pske projekty na Slovensku. Posledn&yacute;ch 11 rokov manažuje projekty v spoločnosti TREXIMA Bratislava. Je pre ňu d&ocirc;ležit&eacute; robiť iba tak&eacute; projekty, ktor&eacute; maj&uacute; zmysel a prines&uacute; niekomu pridan&uacute; hodnotu. ISTP považuje za jeden z nich :) Keďže m&aacute; okolo skvel&yacute; t&iacute;m, dok&aacute;že čokoľvek (stihn&uacute;ť, zariadiť, vybaviť, spraviť...). D&aacute;va ľuďom v t&iacute;me voľnosť, aby nezabila ich kreativitu, ale vždy očak&aacute;va 100% v&yacute;kon. Priatelia a z&aacute;hrada s&uacute; pre ňu najv&auml;č&scaron;&iacute; relax. Považuje za svoju profesion&aacute;lnu zodpovednosť pom&ocirc;cť Slovensku, aby na&scaron;i občania dostali kvalitn&eacute; vzdelanie a na&scaron;li uplatnenie na trhu pr&aacute;ce.<br /><br /><strong>Kontakt:</strong> <a href="mailto:ditetova@trexima.sk,">ditetova@trexima.sk</a>, tel.: +421233322296, mob.: 0905948662<br /> <br /><iframe src="https://www.youtube.com/embed/2vMpUpT6sh8" width="573" height="322" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br /> <h2>PAVOL HUDEC &ndash; projektov&yacute; ved&uacute;ci ISTP</h2> <strong><img src="https://www.istp.sk/na_stiahnutie/1900Pali_573.jpg" alt="" width="573" height="430" /><br /></strong> <p>Pali je du&scaron;ou ISTP. Po prv&yacute;ch dvoch rokoch &scaron;t&uacute;dia na Ekonomickej univerzite v&nbsp;Bratislave bol rozhodnut&yacute;, že sa chce venovať problematike trhu pr&aacute;ce a pomoci ľuďom pri hľadan&iacute; zamestnania a voľbe povolania, a&nbsp;tak si vybral &scaron;pecializ&aacute;ciu soci&aacute;lny rozvoj a pr&aacute;ca. V TREXIME p&ocirc;sob&iacute; už jeden&aacute;stym rokom, zač&iacute;nal na poz&iacute;cii junior konzultanta, nesk&ocirc;r dostal pr&iacute;ležitosť koordinovať t&iacute;m ISTP, začo je veľmi vďačn&yacute;, lebo m&ocirc;že vykon&aacute;vať pr&aacute;cu, ktor&aacute; ho bav&iacute; a&nbsp;napĺňa. Pali sa najrad&scaron;ej venuje komunik&aacute;cii s&nbsp;na&scaron;imi použ&iacute;vateľmi, p&iacute;saniu &scaron;pecifik&aacute;ci&iacute; nov&yacute;ch funkci&iacute; ISTP a ich testovaniu. Najlep&scaron;&iacute; pocit m&aacute; z toho, keď sa nov&aacute; funkcionalita ISTP osvedč&iacute; u&nbsp;ľud&iacute;. Vďaka svojmu perfekcionizmu pri v&yacute;voji nov&yacute;ch funkci&iacute; je veľmi &bdquo;obľ&uacute;ben&yacute;&ldquo; u&nbsp;na&scaron;ich program&aacute;torov :) M&aacute; &scaron;portov&eacute;ho ducha, miluje filmy a&nbsp;je veľk&yacute;m fan&uacute;&scaron;ikom Star Wars. Pali je stelesnen&iacute;m pracovitosti, spoľahlivosti a&nbsp;l&aacute;skavosti, je tu vždy nielen pre na&scaron;ich použ&iacute;vateľov, ale aj pre svojich kolegov. Nech ho v&nbsp;tom i&nbsp;naďalej sila sprev&aacute;dza :)<br /><br /><strong>Kontakt:</strong> <a href="mailto:ditetova@trexima.sk,">hudec@trexima.sk</a>, tel.: +421233322209, mob.: 0948123390</p> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/cFLXM90x648" width="573" height="322" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br /> <h2>IVANA KOUTN&Aacute; &ndash; konzultantka t&iacute;mu ISTP</h2> <p><img src="https://www.istp.sk/na_stiahnutie/1897Ivanka_573.jpg" alt="" width="573" height="430" /><br />Ivka je hrdou členkou t&iacute;mu ISTP. Vy&scaron;tudovala andragogiku, preto svojou &scaron;pecializ&aacute;ciou vhodne dopĺňa zameranie n&aacute;&scaron;ho t&iacute;mu. Vždy chcela pracovať s&nbsp;ľuďmi, čo jej ISTP plne umožňuje. Najviac ju napĺňa poradensk&yacute; rozmer jej pr&aacute;ce, je &scaron;ťastn&aacute;, ak m&ocirc;že byť niekomu n&aacute;pomocn&aacute;. Ivka je empatick&aacute;, svedomit&aacute; a vždy sa snaž&iacute; robiť pridelen&eacute; &uacute;lohy poriadne. Kolegov často pon&uacute;kne nejakou netradičnou ma&scaron;krtkou, č&iacute;m sa star&aacute; o&nbsp;pestrosť ich stravy. Ako sama hovor&iacute;, je vďačn&aacute; za to, že sa u&nbsp;n&aacute;s každ&yacute; deň nauč&iacute; niečo nov&eacute;. My sa zas od nej sem-tam nauč&iacute;me nejak&eacute; nov&eacute; slov&iacute;čko, v d&ocirc;sledku jej kulantn&eacute;ho a&nbsp;exaktn&eacute;ho sp&ocirc;sobu vyjadrovania. Veľkou in&scaron;pir&aacute;ciou,&nbsp;vzorom a podporou s&uacute; pre ňu (citujeme) jej kolegovia, na ktor&yacute;ch ned&aacute; dopustiť a&nbsp;ktor&iacute; s&uacute; d&ocirc;vodom, prečo sa každ&yacute; deň do roboty te&scaron;&iacute; :)<br /><br /><strong>Kontakt:</strong> <a href="mailto:ditetova@trexima.sk,">koutna@trexima.sk</a>, tel.: +421233322217, mob.: 0948414465</p> <iframe src="https://www.youtube.com/embed/cE2nNqMQ_1E" width="573" height="322" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br /> <h2>MONIKA JANTOV&Aacute; &ndash; konzultantka t&iacute;mu ISTP</h2> <p><img src="https://www.istp.sk/na_stiahnutie/1899Monika_573.jpg" alt="" width="573" height="430" /><br />Monika je st&aacute;licou ISTP t&iacute;mu. Už počas svojho &scaron;t&uacute;dia na Fakulte masmedi&aacute;lnej komunik&aacute;cie Univerzity sv. Cyrila a&nbsp;Metoda v&nbsp;Trnave sa venovala spr&aacute;ve viacer&yacute;ch webov&yacute;ch port&aacute;lov, čo sa jej nesk&ocirc;r, keď sa uch&aacute;dzala o&nbsp;zamestnanie na ISTP, vyplatilo. Zo svojich pracovn&yacute;ch povinnost&iacute; m&aacute; najrad&scaron;ej editovanie čl&aacute;nkov, &uacute;pravu a&nbsp;schvaľovanie voľn&yacute;ch pracovn&yacute;ch miest. Veľmi sa te&scaron;&iacute; z&nbsp;toho, ak m&aacute; možnosť z&uacute;častniť sa r&ocirc;znych konferenci&iacute; a&nbsp;služobn&yacute;ch ciest, kde m&ocirc;že prezentovať ISTP. Okrem &uacute;časti na marketingov&yacute;ch aktivit&aacute;ch rada zamestn&aacute;vateľom pom&ocirc;že s n&aacute;jden&iacute;m vhodn&eacute;ho uch&aacute;dzača. Monika je rann&eacute; vt&aacute;ča, v&nbsp;kancel&aacute;rii &bdquo;zarez&aacute;va&ldquo; už o&nbsp;7:00. T&yacute;m p&aacute;dom ide aj sk&ocirc;r na obed a&nbsp;sk&ocirc;r domov ako my ostatn&iacute;, čo vyvol&aacute;va na&scaron;u každodenn&uacute; z&aacute;visť :) Monikinou najv&auml;č&scaron;ou v&aacute;&scaron;ňou je upratovanie, jej pracovn&yacute; st&ocirc;l je pre n&aacute;s v&scaron;etk&yacute;ch vzorom. Rada sa smeje, nakupuje cez e-shopy a po pr&aacute;ci si najlep&scaron;ie odd&yacute;chne č&iacute;tan&iacute;m dobrej knihy a&nbsp;pozeran&iacute;m v&yacute;pravn&yacute;ch seri&aacute;lov.<br /><br /><strong>Kontakt:</strong> <a href="mailto:ditetova@trexima.sk,">jantova@trexima.sk</a>, tel.: +421233322232</p> <h2>MARTINA HM&Iacute;ROV&Aacute; &ndash; konzultantka t&iacute;mu ISTP</h2> <p><img src="https://www.istp.sk/na_stiahnutie/1898Matka_573.jpg" width="573" height="430" /><br />Maťka je na&scaron;&iacute;m najmlad&scaron;&iacute;m pr&iacute;rastkom do ISTP rodiny. V&nbsp;poslednom ročn&iacute;ku &scaron;t&uacute;dia verejnej ekonomiky a&nbsp;služieb na UMB sa rozhodla viac zamerať na soci&aacute;lnu politiku, a&nbsp;tak druh&yacute; stupeň absolvovala na Ekonomickej univerzite v&nbsp;&scaron;tudijnom programe soci&aacute;lny rozvoj a&nbsp;soci&aacute;lna politika, kde sa viac obozn&aacute;mila s&nbsp;problematikou trhu pr&aacute;ce, čo dnes akt&iacute;vne využ&iacute;va vo svojej pr&aacute;ci. Maťka je chodiacim di&aacute;rom &ndash; okrem vlastn&yacute;ch povinnost&iacute; mysl&iacute; aj na &uacute;lohy svojich kolegov, ktor&eacute; im vždy včas pripomenie. Najd&ocirc;ležitej&scaron;ie je pre ňu pr&iacute;jemn&eacute; pracovn&eacute; prostredie a uvoľnen&aacute; atmosf&eacute;ra pln&aacute; pozit&iacute;vnej energie, ktor&aacute; jej dod&aacute;va silu pri plnen&iacute; zložitej&scaron;&iacute;ch požiadaviek použ&iacute;vateľov port&aacute;lu. V&nbsp;t&yacute;ch najn&aacute;ročnej&scaron;&iacute;ch chv&iacute;ľach jej najviac pom&aacute;ha bublinkov&aacute; f&oacute;lia :)<br /><br /><strong>Kontakt:</strong> <a href="mailto:ditetova@trexima.sk,">hmirova@trexima.sk</a>, tel.: +421233322280<br /><br /><strong>FOTOGAL&Eacute;RIA</strong><br /><br /><img src="https://www.istp.sk/na_stiahnutie/1901tim_1.jpg" alt="" width="573" height="329" /><br /><br /><img src="https://www.istp.sk/na_stiahnutie/1902tim_2.jpg" alt="" width="573" height="361" /><br /><br /><img src="https://www.istp.sk/na_stiahnutie/1903tim_3.jpg" alt="" width="573" height="349" /><br /><br /><img src="https://www.istp.sk/na_stiahnutie/1904tim_4.jpg" alt="" width="573" height="360" /><br /><br /><img src="https://www.istp.sk/na_stiahnutie/1905tim_5.jpg" alt="" width="573" height="413" /><br /><br /><img src="https://www.istp.sk/na_stiahnutie/1906tim_6.jpg" alt="" width="573" height="322" /><strong><br /></strong></p>
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie