Všeobecné podmienky ISTP


<strong>V&scaron;eobecn&eacute; podmienky využ&iacute;vania ISTP</strong> upravuj&uacute; podmienky využ&iacute;vania ISTP jednotliv&yacute;mi fyzick&yacute;mi a pr&aacute;vnick&yacute;mi osobami, ako aj niektor&eacute; pr&aacute;va, povinnosti a vzťahy medzi Prev&aacute;dzkovateľom (&Uacute;stredie pr&aacute;ce, soci&aacute;lnych vec&iacute; a rodiny), Sprostredkovateľom (t&iacute;m ISTP - TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.) a tret&iacute;mi osobami, ktor&yacute;m Prev&aacute;dzkovateľ poskytuje r&ocirc;zne služby prostredn&iacute;ctvom ISTP, ako napr. bezplatn&eacute; zverejňovanie pracovn&yacute;ch pon&uacute;k, poskytovanie inform&aacute;ci&iacute; o zamestnaniach a poradenstvo pri hľadan&iacute; pr&aacute;ce. Prev&aacute;dzkovateľ poskytuje služby pre &scaron;irok&uacute; verejnosť (predov&scaron;etk&yacute;m v&scaron;ak pre uch&aacute;dzačov o zamestnanie, z&aacute;ujemcov o zamestnanie, zamestnancov, žiakov/&scaron;tudentov, zamestn&aacute;vateľov, zamestnancov &uacute;radov pr&aacute;ce, soci&aacute;lnych vec&iacute; a rodiny a v&yacute;chovn&yacute;ch poradcov). <br /><br />Tieto V&scaron;eobecn&eacute; podmienky s&uacute; z&aacute;v&auml;zn&eacute; pre v&scaron;etk&yacute;ch použ&iacute;vateľov ISTP a vych&aacute;dzaj&uacute; zo v&scaron;eobecne z&aacute;v&auml;zn&yacute;ch pr&aacute;vnych predpisov platn&yacute;ch a &uacute;činn&yacute;ch v SR.<br /><br /><a href="na_stiahnutie/1873Vseobecne_podmienky_vyuzivania_ISTP.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>V&scaron;eobecn&eacute; podmienky využ&iacute;vania ISTP na stiahnutie</strong></a><br /><br />V pr&iacute;pade, že použ&iacute;vateľ pri vypĺňan&iacute; osobn&eacute;ho profilu v ISTP vlož&iacute; aj svoju fotografiu, je potrebn&eacute; zaslať na adresu t&iacute;mu ISTP <a href="na_stiahnutie/1874Pisomny_suhlas.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><strong>P&iacute;somn&yacute; s&uacute;hlas so spracovan&iacute;m osobitnej kateg&oacute;rie osobn&yacute;ch &uacute;dajov</strong></a>, inak sa fotografia zamestn&aacute;vateľom nezobraz&iacute;.<br /><br /><a href="na_stiahnutie/1873Vseobecne_podmienky_vyuzivania_ISTP.pdf" target="_blank" rel="noopener noreferrer"><img src="na_stiahnutie/1878Vseobecne_podmienky.jpg" alt="" width="635" height="896" /></a>
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie